Fortsæt til hovedindholdet
Kontakt
Vilkår & privatlivspolitk
Træbrikker med bogstaverne: CONTACT

Vilkår og privatlivspolitik

På denne side kan du læse om, hvordan vi behandler personoplysninger om dig (GDPR).

Klik på + i boksene nedenfor, og få adgang til det link, der er relevant for dig for at læse.

Privatlivspolitik

Ansatte

Hent privatpolitikken som PDF ved at klikke her

 

Privatlivspolitik - Ansatte

Stiftsadministrationen har registreret personoplysninger om dig. Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via e-mail eller per telefon. Se vores kontaktoplysninger nederst. Du kan også kontakte din nærmeste leder. 

Som følge af registreringen af oplysningerne er vi efter persondatalovgivningen forpligtet til at oplyse dig om følgende:

 

Hvilke oplysninger behandles der?

 • Der kan behandles både almindelige, særlige og følsomme oplysninger om dig:
 • almindelige oplysninger: Stamdata såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. Derudover bankoplysninger, betalingsoplysninger, ansættelsesvilkår, løn, pårørende, ferie, pension, skattemæssige forhold
 • særlige oplysninger: Personnummer (CPR-nummer) og oplysninger om strafbare forhold
 • følsomme oplysninger: Helbredsoplysninger og oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.
   

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Formålet med behandlingen er:

 • personaleadministration
 • leve op til relevant lovgivning
 • opbevaring i dokumentationsøjemed
 • marketing og borgerservice.
   

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grund-lag for behandlingen. 

Retsgrundlaget for behandlingen af almindelige oplysninger er efter omstændighederne: 
• vores myndighedsopgave, der delvist består i, som offentlig arbejdsgiver, at gennemføre og plan-lægge dit arbejde, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Dette kan f.eks. være videre-givelsen af din arbejdsmail til en borger for at varetage en arbejdsopgave eller koordinering af din afholdelse af ferie med andre ansattes ferieplaner. 
• et samtykke fra dig, eksempelvis hvis vi offentliggør et portrætbillede af dig på hjemmesiden el-ler på vores Facebook- eller LinkedIn-side eller på et andet socialt medie, jf. persondataforord-ningens art. 6, stk. 1, litra a. 
• behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Dette kan eksempel-vis være for at leve op til vores forpligtelse til at ordne visse skatteforhold eller opbevare og vi-deregive oplysninger efter arkivloven. 
• behandlingen følger af ansættelseskontrakten, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eksempelvis behandlingen af oplysninger om dig for at udbetale din løn samt registrering af stamdata om dig. 

Det retlige grundlag for behandlingen af særlige oplysninger er efter omstændighederne: 
• behandlingen af personnummer (CPR) med henblik på en entydig identifikation, jf. databeskyt-telseslovens § 11, stk. 1. 

Det retlige grundlag for behandlingen af følsomme oplysninger er efter omstændighederne:  
• vores arbejdsretlige pligt eller rettighed til at behandle helbredsoplysninger eller oplysninger om dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold. Vi kan eksempelvis være forpligtet efter gældende ret til at behandle helbredsoplysninger om dig for at indrette arbejdspladsen så skånsomt som muligt, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra b. 
• behandlingen er nødvendig for at fastlægge eller forsvare sig imod et retskrav, jf. persondatafor-ordningens art. 9, stk. 2, litra f. 
 

Hjemmel til behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold findes tillige i persondatalovens § 12.


Indsamlingen af dine oplysninger er et krav for at kunne gennemføre din ansættelseskontrakt. Såfremt oplysningerne ikke indsamles, kan ansættelseskontrakten ikke indgås. 

Hvis grundlaget for behandling af data er et samtykke, har du til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage uden nogen begrundelse. 

 

Hvornår slettes oplysningerne?

Det er ikke muligt at sige, præcist hvornår alle oplysninger om dig er slettet. Oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet, når der ikke længere er pligt til at opbevare oplysningerne efter gældende ret, herunder offentlighedsloven og arkivloven.

 

Hvem deles oplysningerne med?

Oplysningerne kan efter omstændighederne deles med offentlige myndigheder så som skattemyndighederne, banker, pensionsselskaber, advokater, revisorer, fagforeninger, stiftsøvrighedens evt. databehandlere og stiftets borgere og folkekirkemedlemmer samt leverandører.

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har du nedenstående rettigheder over for os:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage til os.  

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside, www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret. 

Privatlivspolitik

Borgere

Hent privatpolitikken som PDF ved at klikke her

 

Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du som borger bor inden for stiftets geografiske område

 

Privatlivspolitik – Borgere

Stiftsadministrationen har registreret personoplysninger om dig, hvis du er en borger, der bor eller tidligere har boet inden for stiftets geografiske område, eller hvis du har taget kontakt til os. 

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger. 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via e-mail eller på telefon. Se vores kontaktoplysninger nederst. 

Hvis personoplysninger bliver behandlet i forbindelse med navneregistrering, fødsel eller død, er det den kirkebogsførende præst, der er dataansvarlig og ikke os. 
 

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi kan behandle almindelige personoplysninger om dig som almindelig borger som en del af vores myndighedsudøvelse, uanset om du er medlem af folkekirken eller ej. Dette indebærer behandling af stamdata som navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

 

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 

 • at muliggøre vores myndighedsudøvelse
 • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder forvaltningsloven
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter borgerforholdets afslutning i dokumentationsøjemed

 

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

 

Vi benytter følgende retlige grundlag:

 

Retsgrundlaget for behandlingen er primært, at behandlingen falder ind under vores myndighedsudøvelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

 

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger direkte af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Vi er eksempelvis forpligtet efter arkivloven til at opbevare dokumenter.

 

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Det er ikke muligt at sige, præcist hvornår alle oplysninger om dig er slettet. Oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet, når der ikke længere er pligt til at opbevare oplysningerne efter gældende ret, herunder offentlighedsloven og arkivloven.

 

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Det kan dog være nødvendigt at dele oplysningerne, for at vores myndighedsudøvelse kan ske. Efter omstændighederne kan oplysningerne deles med offentlige myndigheder, borgere, advokater, revisorer, domstolene og forsikringsselskaber.

 

Hvor stammer oplysningerne fra?

Det er forskelligt fra sag til sag, hvor oplysningerne stammer fra. Oplysningerne kan stamme fra:

 

 • dig selv
 • andre borgere
 • myndigheder, institutioner og virksomheder
 • registre, fx Det Centrale Personregister (CPR)

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage hos os.

 

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Privatlivspolitik

Jobansøgere

Hent privatpolitikken som PDF ved at klikke her

 

Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er jobansøger

 

Privatlivspolitik - Jobansøgere

Stiftsadministration har registreret de personoplysninger, du har videregivet til os i forbindelse med din jobansøgning. Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via e-mail eller på telefon. Se vores kontaktoplysninger nederst.

 

Som følge af registreringen af oplysningerne, er vi i medfør af persondatalovgivningen forpligtiget til at oplyse dig om følgende:

 

Hvilke oplysninger bliver behandlet?

De oplysninger, der bliver behandlet, er dem, du har oplyst i din ansøgning og/eller CV. Ansøgninger og/eller CV’er indeholder primært almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, uddannelse, beskæftigelse, interesser, evner, kompetencer, personlighed mv.

 

I visse tilfælde kan du være forpligtiget efter gældende ret til at oplyse følsomme oplysninger om helbredsproblemer, hvorfor disse oplysninger også kan fremgå af din ansøgning og/eller CV.
 

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Behandlingen af oplysninger har følgende formål:

 

 • Vurdere din egnethed som ansat ved os
 • Opbevare oplysningerne efter ansættelsesrundens afslutning i dokumentationsøjemed
 • Tilgå oplysningerne efter ansættelsesrundens afslutning med henblik på at tilbyde dig en evt. anden stilling, der er relevant for din profil

 

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

 

Retsgrundlaget for behandlingen er, at vurderingen af din egnethed som ansat ved os, falder ind under vores myndighedsopgave som offentlig arbejdsgiver, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

 

Hvis din ansøgning indeholder følsomme oplysninger om dit helbred, er retsgrundlaget en arbejdsmæssig pligt for dig til at oplyse om visse helbredsproblemer efter gældende dansk ret, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra b. Behandlingen af oplysningen kan samtidigt være en arbejdsmæssig forpligtelse for os, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra b.

 

Din meddelelse af personoplysninger er ikke lovpligtig eller et krav i henhold til en kontrakt; såfremt du ønsker, behandlingen af dine oplysninger skal stoppe, er du velkommen til at kontakte os.

 

Retsgrundlaget for efterfølgende opbevaring af ansøgning/CV er, at opbevaring i dokumentationsøjemed falder ind under vores myndighedsopgave som offentlig arbejdsgiver, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e. Såfremt ansøgning/CV indeholder helbredsoplysninger, er det retlige grundlag i denne sammenhæng sikring af dokumentation for at forsvare sig mod et evt. retskrav, jf. art. 9, stk. 2, litra f.

 

Det retlige grundlag for at tilgå dine oplysninger på et senere tidspunkt for at tilbyde dig en anden evt. stilling, der er relevant for din profil, er samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og evt. art. 9, stk. 2, litra a.

 

Hvornår vil oplysningerne blive slettet?

Oplysningerne vil som udgangspunkt blive slettet senest 1 år + løbende år efter jobansøgningsprocessen er færdig. I særlige tilfælde, hvor der er fare for en retlig konflikt med en jobansøger, kan alle jobansøgninger fra ansættelsesrunden blive opbevaret i dokumentationsøjemed, indtil kravet er forældet eller endeligt afvist af en retsinstans.

 

Såfremt du ansættes, vil alle oplysningerne som udgangspunkt blive gemt under hele din ansættelse og i en årrække efterfølgende. Såfremt du bliver ansat, vil du modtage en privatlivspolitik, der redegør for behandlingen af dine oplysninger som ansat.

 

Såfremt der er tale om en uopfordret ansøgning, og vi vurderer, at der ikke er behov for at ansætte nye medarbejdere, vil vi ofte slette jobansøgningen umiddelbart efter afslag er givet.

 

Hvem deles oplysningerne med?

Virksomheden deler som udgangspunkt ikke oplysningerne med tredjemænd. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har du følgende rettigheder over for os:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage hos os.

 

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

privatlivspolitik

Leverandører og samarbejdspartnere

Hent privatpolitikken som PDF ved at klikke her

 

Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er leverandør eller samarbejdspartner, eller hvis du er tilknyttet en organisation, der er leverandør eller samarbejdspartner

 

Privatlivspolitik – Leverandører og samarbejdspartnere

Stiftsadministration har registreret personoplysninger om dig, hvis

 

 • du er leverandør/samarbejdspartner (herefter ”leverandør”) eller
 • du er tilknyttet en virksomhed, der er leverandør hos os (herefter ”kontaktperson”).

 

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 

Hvis du er kontaktperson hos en leverandør, opfordres du til at dele denne skrivelse med andre kontaktpersoner hos leverandøren, som du ved har - eller vil få - kontakt med os.

 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via e-mail eller per telefon. Se vores kontaktoplysninger nederst.

 

Hvilke oplysninger behandles der?

Vi behandler ikke følsomme oplysninger om dig, men kun almindelige. Dette indebærer som leverandør stamdata som navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, men også betalingsoplysninger og vilkår for leverandørforholdet.

 

Som kontaktperson hos en leverandør har vi stamdata om dig, så som navn, telefonnummer, e-mailadresse og stillingsbetegnelse.

 

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 

 • at administrere leverandørforholdet og opfylde vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, så længe du er leverandør, herunder opbevare oplysninger om dig og/eller en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør
 • at leve op til relevant lovgivning på området, herunder bogføringsloven
 • at opbevare oplysninger om dig i en periode efter leverandørforholdets afslutning i dokumentationsøjemed.

 

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.

 

Vi benytter følgende retlige grundlag, alt efter om du er leverandør eller kontaktperson hos en leverandør:

 

Hvis du er leverandør:

Retsgrundlaget for behandlingen er primært aftalen mellem dig og os om køb af dine ydelser, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 

Desuden kan det retlige grundlag være, at behandlingen af oplysningerne falder ind under vores myndighedsudøvelse, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e, herunder vores udøvelse af faktisk forvaltningsvirksomhed.

 

Hvis du er en kontaktperson hos en leverandør:

Hvis du ikke er leverandør, men en person tilknyttet en virksomhed, der er leverandør, er retsgrundlaget for behandlingen, at behandlingen af oplysninger falder ind under vores myndighedsudøvelse, herunder faktisk forvaltningsvirksomhed, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

 

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Det er ikke muligt at sige, præcist hvornår alle oplysninger om dig er slettet. Oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet, når der ikke længere er pligt til at opbevare oplysningerne efter gældende ret, herunder offentlighedsloven og arkivloven.

 

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber.

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage hos os.

 

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Privatlivspolitk

Medlemmer af Folkekirken

Hent privatpolitikken som PDF ved at klikke her

 

Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du er medlem af Folkekirken og bor inden for stiftets geografiske område, eller der på anden vis registreres oplysninger om dig i forbindelse med deltagelse i religiøse arrangementer

 

Privatlivspolitik – Medlemmer af folkekirken

Stiftsadministrationen behandler personoplysninger om dig, hvis du er medlem af folkekirken, og du bor inden for stiftets geografiske område.

 

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via e-mail eller på telefon. Se vores kontaktoplysninger nederst.

 

Hvilke oplysninger behandles der?

Der bliver behandlet almindelige oplysninger om dig, såsom navn, adresse, telefonnummer og adresse.

 

Der bliver i sagens natur også behandlet den følsomme oplysning, at du er medlem af folkekirken.
 

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Der er forskellige formål med behandlingen af oplysningerne om dig:

 • at administrere dit forhold som medlem af folkekirken og opfylde vores forpligtelser over for dig
 • at leve op til relevant lovgivning på området
 • at opbevare oplysninger om dig i dokumentationsøjemed
 • at muliggøre og gennemføre din evt. deltagelse i vores arrangementer, aktiviteter og kirkelige ritualer (medlemspleje)
 • at holde dig orienteret om vores forhold og aktiviteter (medlemspleje).

 

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Som udgangspunkt er det ulovligt at behandle personoplysninger, medmindre man har et retligt grundlag for behandlingen.
 

Vi benytter følgende retlige grundlag.

Det primære retsgrundlag er, at vores behandlinger af oplysninger om vores medlemmer falder inden for vores myndighedsområde som en folkekirkelig institution, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e.

 

Retsgrundlaget for behandlingen kan desuden være en aftale mellem dig og os, eksempelvis en aftale om deltagelse i et af vores arrangementer, hvilket naturligt indebærer behandling af oplysninger om dig, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

 

Det retlige grundlag kan dog også være, at behandlingen følger af lov, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra c.

 

For behandlingen af den følsomme oplysning, at du er medlem af folkekirken, er det retlige grundlag, at behandlingen af oplysningen foretages som led i vores legitime aktiviteter som et organ, der ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er religiøst, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra d. I visse tilfælde kan behandlingen i stedet være baseret på samtykke, jf. persondataforordningens art. 9, stk. 2, litra a.

 

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Det er ikke muligt at sige, præcist hvornår alle oplysninger om dig er slettet. Oplysninger vil som udgangspunkt blive slettet, når der ikke længere er pligt til at opbevare oplysningerne efter gældende ret, herunder offentlighedsloven og arkivloven.

 

Efter en evt. udmeldelse af folkekirken vil vi dog ikke bruge dine personoplysninger til medlemspleje.

 

Hvor stammer oplysningerne fra?

Det er forskelligt, hvor oplysningerne stammer fra. Oplysningerne kan stamme fra:

 • dig selv
 • andre borgere
 • myndigheder, institutioner og virksomheder
 • registre, f.eks. Det Centrale Personregister (CPR).

 

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Oplysningerne bliver som udgangspunkt ikke delt med tredjemand. Efter omstændighederne kan oplysningerne, særligt i tilfælde af en retlig konflikt, deles med advokater, revisorer, domstolene, offentlige myndigheder, herunder Kirkeministeriet og forsikringsselskaber. Oplysningerne kan også deles med andre medlemmer af folkekirken.

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage hos os.

 

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret

Privatlivspolitik

Nyhedsbreve

Hent privatpolitikken som PDF ved at klikke her

 

Sådan behandler vi personoplysninger om dig, hvis du modtager nyhedsbreve

 

Privatlivspolitik og samtykke – Nyhedsbreve 

 

Samtykkets indhold og omfang

Du ønsker at give samtykke til, at Stiftsadministrationen sender nyhedsbreve til dig via e-mail. Du giver samtykket i overensstemmelse med denne skrivelse ved tilmeldingen af vores nyhedsbrev.

 

Nyhedsbrevene indeholder nyheder om stiftets aktiviteter, arrangementer og forhold samt indlæg om etik, tro og teologi.

 

Samtykket er frivilligt og kan trækkes tilbage

Det er frivilligt at give dette samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage igen uden nogen begrundelse.

 

Du kan framelde dig ved at klikke på linket i bunden af et nyhedsbrev.

Dataansvarlig og formålet med databehandlingen

Vi er dataansvarlig for denne behandling. Vi kan kontaktes via e-mail eller på telefon. Se vores kontaktoplysninger nederst.

 

Nedenfor kan du læse, hvad der sker med dine personoplysninger i forbindelse med modtagelse af nyhedsbrevet.

 

Hvilke oplysninger behandles der?

Der behandles almindelige oplysninger om dit navn, din e-mailadresse, samt at du er tilmeldt vores nyhedsbrev.

 

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Vi behandler oplysninger om dig i denne sammenhæng til markedsføringsformål. Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er dit afgivne samtykke efter persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a.

 

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Oplysningerne om dig i denne sammenhæng vil blive slettet, umiddelbart efter du framelder dig nyhedsbrevene.

 

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Vi deler ikke dine oplysninger med uvedkommende. Vi bruger dog en databehandler til udsendelse af nyhedsbreve, som dermed har adgang til oplysningerne.

 

Tredjelandsoverførsel

Vi benytter databehandleren Mailchimp til at udsende nyhedsbreve. Dermed kan dine oplysninger blive opbevaret i USA.

 

USA og EU har indgået ”The EU-US Privacy Shield Framework” (EU's og USA's værn om privatlivets fred), hvorefter certificerede amerikanske virksomheder har ret til at behandle personoplysninger, der er omfattet af persondataforordningen. Mailchimp har et sådant certifikat. Overførslen er dermed i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage hos os.

 

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.

Privatlivspolitik

Sociale Medier og fotos

Hent privatpolitikken som PDF ved at klikke her

 

Sådan behandler vi personoplysninger om dig omkring fotos og Sociale Medier

 

Privatlivspolitik - Sociale medier og fotos

Stiftsadministration har registreret personoplysninger om dig, hvis du har taget kontakt til os via de sociale medier. Vi har også registreret personoplysninger på dig, hvis vi har anvendt fotos af dig på hjemmesiden, sociale medier, nyhedsbreve og årbog.

 

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

 

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via e-mail eller på telefon. Se vores kontaktoplysninger nederst.

 

Hvilke oplysninger behandles der?

Stiftet/biskoppen har en profil på de sociale medier, herunder Facebook og/eller Instagram. Her kan brugere kommentere på opslag. Dette betyder, at stiftet/biskoppen er i besiddelse af brugerens stamdata som brugernavn.

 

Vedrørende vores sagsbehandling af konkrete sager

Stiftet/biskoppen sagsbehandler ikke på de sociale medier. Dette skyldes, at stiftet/biskoppen ikke må sagsbehandle på de sociale medier, da de sociale medier ikke er sikre hjemmesider. Sagsbehandling skal i stedet ske i vores journalsystem.

 

Vi arkiverer ikke spørgsmål eller kommentarer, der er skrevet på de sociale medier. Hvis du kommenterer eller stiller spørgsmål, skal du vide, at vi ikke gemmer din henvendelse og vores eventuelle svar. Vi sagsbehandler således ikke på de sociale medier, og kommentarer betragtes alene som meningstilkendegivelser og således ikke som henvendelser.

 

Henvendelser, der ønskes besvaret, skal rettes til stiftet/biskoppen via kontaktoplysningerne på hjemmesiden og vil blive behandlet som almindelige borgerhenvendelser, der journaliseres.

 

De sociale medier monitoreres og redigeres inden for normal kontortid. For så vidt angår Facebook, kan du læse øvrige retningslinjer for drift og brug af siden på Facebook-siden under "Om".

 

Hvis stiftet/biskoppen modtager en henvendelse via de sociale medier, der kræver sagsbehandling, vil medarbejderen anmode om, at kommunikationen fortsættes skriftligt via e-mail. Medarbejderen kvitterer over det sociale medie og informerer om, at kopi af ordlyden af den tidligere fremsendte henvendelse vedrørende sagen er journaliseret i journalsystemet til brug for sagens behandling og i henhold til reglerne på området.

 

Hvis stiftet/biskoppen modtager oplysninger over de sociale medier, som ellers ikke fremgår af sagen, og som kan have betydning for sagens behandling, laver stiftet/biskoppen et notat med ordlyden af henvendelsen i journalsystemet og sletter dernæst henvendelsen.

 

Det samme gælder, hvis en medarbejder modtager en henvendelse på sin private profil.

 

Samtykke og offentliggørelse af fotos

Stiftet offentliggør som udgangspunkt kun fotos af genkendelige personer på sociale medier, hjemmeside, nyhedsbreve, årbogen og lignende, når vedkommende har givet sit samtykke.

 

Trækkes samtykket tilbage, bliver billedet fjernet, hvis det er muligt.

 

Samtykke og offentliggørelse af fotos

Formålet med at have en profil på de sociale medier er at informere om arrangementer mv. samt om stiftets/biskoppens arbejdsopgaver.

 

Formålet med at bruge fotos er at skabe en bedre formidling af teksten.
 

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Formålet med at have en profil på de sociale medier er at informere om arrangementer mv. samt om stiftets/biskoppens arbejdsopgaver.

 

Formålet med at bruge fotos er at skabe en bedre formidling af teksten.

 

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Stiftet/biskoppen har ikke noget retligt grundlag for at behandle personoplysninger på de sociale medier, hvilket er grunden til, at stiftet/biskoppen ikke sagsbehandler dér. Brugeren, der kommenterer på et opslag, har dog givet et stiltiende samtykke til, at kommentaren er synlig og kan blive kommenteret på.

 

Stiftet/biskoppen har ikke noget retligt grundlag for at offentliggøre fotos, hvilket er grunden til, at den pågældende skal give sit samtykke til offentliggørelsen.

 

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Hvis henvendelsen indeholder særligt følsomme oplysninger såsom religiøse forhold eller CPR-nr., slettes henvendelsen straks på det sociale medie.

 

Generelle henvendelser slettes efter 5 år. Opslag bliver ligeledes slettet efter 5 år.

 

Fotos bliver slettet, når det dertilhørende opslag eller lignende bliver slettet. Det er ikke muligt at sige, præcist hvornår alle fotos af dig er slettet. De vil dog som udgangspunkt senest blive slettet 5 år efter anvendelsen.

 

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Da profilen er offentlig, er brugernavn og kommentar synlig for alle brugere på det sociale medie.

 

Henvendelser via f.eks. Facebook/Messenger er alene synlige for den, du skriver til.

 

Da internetsiderne ikke er sikre og krypterede, kan stiftet/biskoppen dog ikke garantere, at andre ikke ser oplysningerne.

 

Hvor stammer oplysningerne fra?

Oplysningerne stammer fra dig selv.

 

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os:

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

 • Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

 

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på vores hovedmail.

 

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive en klage hos os.

 

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.